ข้อมูล SAR ปีการศึกษา 2559 (ระดับหลักสูตร)

- ข้อมูลการรับเข้าของนักศึกษาในหลักสูตร ระดับปริญญาโท

- ข้อมูลการรับเข้าของนักศึกษาในหลักสูตร ระดับปริญญาเอก

- ผลสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2555 - 2558

- สรุปผลความพึงพอใจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ฯ ปีการศึกษา 2556

- สรุปผลความพึงพอใจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ฯ ปีการศึกษา 2557

- โครงการสัมมนาอาจารย์ใหม่

ข้อมูลจำนวนเงินวิจัย

ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร

- ปี พ.ศ.2559

ข้อมูลผลงานที่อาจารย์และนักศึกษาตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus

- ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557

- นักศึกษาที่ได้รับรางวัล

- อาจารย์ที่ได้รับรางวัล

จำนวนนักศึกษาที่แต่ละหน่วยงานตอบรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน

- ปี 2558

จำนวนนักศึกษา ป.ตรี

ข้อมูลพื้นฐานกรอก CDS ในระบบ CHE_QA Online (หลักสูตร)

- ข้อ 1 ข้อมูลหลักสูตร (รหัสหลักสูตร สภาเห็นชอบ เกณฑ์ที่ใช้)

- ข้อ 7 การมีงานทำของบัณฑิต

- ข้อ 7 (ข้อย่อย) ผลการประเมินความพึงพอใจของนายจ้างฯ TQF

 

 

 Call now
Phone : 3373 , 02-3298322

งานประกันคุณภาพการศึกษา  |  คณะวิศวกรรมศาสตร์  | พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง