ความเสี่ยง Risk Management

- ประกาศสถาบันเรื่อง นโยบายการบริหารความเสียง

- รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558 (ปีการศึกษา 2557)

- แผนบริหารความเสี่ยงคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558

- รายชื่อคณะกรราการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557

- แผนบริหารความเสี่ยงคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2557

- รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557 รอบ 6 เดือน

- รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557 รอบ 12 เดือน


       
 Call now
Phone : 3373 , 02-3298322

 

งานประกันคุณภาพการศึกษา  |  คณะวิศวกรรมศาสตร์  | พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง