โครงการนำร่องเพื่อขอรับการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา(TABEE)

TABEE หรือ Thailand Accreditation Body for Engineering Education =
ระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ของสภาวิศวกร
ที่วิศวฯ จุฬาฯ นำมาใช้กับหลักสูตรของคณะ เพื่อให้เป็นมาตรฐานในระดับสากล

ความจำเป็นในการจัดตั้งระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ตามเกณฑ์ผลลัพธ์ (outcome based)
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพการศึกษาว่ามีมาตรฐานคุณภาพสูงเพียงพอ
ที่จะสามารถผลิตวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถและมีความพร้อมเข้าสู่การประกอบวิชาชีพ
ได้อย่างมั่นใจอันจะยังประโยชน์ให้สภาวิศวกรสามารถกำกับ ดูแลและควบคุมการประกอบวิชาชีพได้อย่างมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ยังส่งผลประโยชน์ในวงกว้างต่อสังคมโดยรวม เช่น นักศึกษา สถาบันการศึกษา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการในธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ประชาชน และสังคม เป็นต้น

Download เอกสารคู่มือ

เอกสารสัมมนาและองค์ความรู้ต่าง ๆ

ประชุมย่อยการติดตามระบบ tabee วันที่ 26/6/2560Call now
Phone : 3373 , 02-3298322

 

งานประกันคุณภาพการศึกษา  |  คณะวิศวกรรมศาสตร์  | พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง