ข้อมูล SAR ปีการศึกษา 2560 (ระดับหลักสูตร)

สรุปรายชื่อ นศ. แลกเปลี่ยนต่างประเทศ

- (outbound)

- (inbound)

นักศึกษาที่ได้รับรางวัล

อาจารย์ที่ได้รับรางวัล

ข้อมูลจำนวนเงินวิจัย

ข้อมูลผลงานที่อาจารย์ตีพิมพ์และได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus

- ปี 2560

ข้อมูลผลงานที่นักศึกษาตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus

- ปี 2560

ข้อมูลลงตารางองค์ 1 ข้อ 10 (ระดับบัณฑิตศึกษา)

- 10.1 การรับเข้าของนักศึกษาในหลักสูตร

- 10.2 จำนวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปี

จำนวนนักศึกษารับเข้าปีการศึกษา 2560

จำนวนนักศึกษาทุกชั้นปี ปีการศึกษา 2560

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร

- สายวิชาการ 2560

ข้อมูล AUN

รายงานผลสำรวจการมีงานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2558

เกณฑ์ข้อ 11.3 รายงานผลสำรวจการได้งานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2559

- ปริญญาตรี

- ปริญญาโท-เอก

- ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน (ระดับหลักสูตร) ปี 2560

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน (ระดับคณะ) ปี 2560

ข้อมูลความพึงพอใจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ระดับคณะ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ข้อมูลจำนวนนักศึกษา ป.ตรี ป.โท ป.เอก จากสำนักทะเบียน

 

 Call now
Phone : 3373 , 02-3298322

งานประกันคุณภาพการศึกษา  |  คณะวิศวกรรมศาสตร์  | พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง