ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรและการจัดการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

 รายงานการประเมินตนเอง

- รายงานประเมินตนเอง 2555 2556 2557 2558 2559

- ผลการประเมินคุณภาพภายใน
2555 2556 2557 2558 2559คู่มือการประเมินตนเอง

การประชุมและอบรมต่างๆ

การอบรมการรบริหารจัดการหลักสูตร Credit bankและการเทียบโอน 29 มี.ค.61

 

การอบรมประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบ CUPT QA 2 เม.ย. 2561

 

เอกสารการประชุมงานประกันคุณภาพ วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2560

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (สมศ.)

-ผลการประเมิน สมศ.รอบ 2

-ผลการประเมิน สมศ.รอบ 3

 

 

 

โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

 

     Call now
Phone : 3373 , 02-3298322

 

งานประกันคุณภาพการศึกษา  |  คณะวิศวกรรมศาสตร์  | พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง